Podmínky služby

Práva a povinnosti MARKTIME a uživatele

Smluvní strany

MARKTIME

CleverApp s.r.o., Rostovská 19/8, Praha 10, 10100, Česká Republika, IČ: 25722034, DIČ: CZ25722034, spisová značka: C 64299 vedená u Městského soudu v Praze.

Uživatel

Uživatelem se pro účely těchto podmínek rozumí každý subjekt, který užívá jakoukoli službu a/nebo aplikaci nabízenou prostřednictvím webových stránek www.marktime.net a/nebo dalších elektronických platforem, ať už je poskytnuta na lokální počítač, aplikací v cloudu, telefonicky, e-mailem nebo v jakékoli jiné formě ( dále jen "Uživatel").

(společně dále jen "Smluvní strany")

Obecné podmínky

 1. Tyto Podmínky užití služby (dále jen Podmínky) upravují právní vztahy mezi MARKTIME a Uživatelem, pro užívání služeb a/nebo aplikací a/nebo obsahu nabízených a poskytovaných prostřednictvím webových stránek www.marktime.net a všech jejích subdomén a podstránek a dalších elektronických distribučních platforem, ať už jsou ve formě obsahu, aplikací na lokální počítač, službou nebo aplikací poskytovanou na dálku prostřednictvím sítě Internet, telefonicky, e-mailem nebo v jakékoli jiné formě, dále jen „Služba“.
 2. Svůj souhlas s těmito Podmínkami a obsahem Služby v aktuální podobě vyjadřuje Uživatel užitím Služby nebo její libovolné části.
 3. MARKTIME si vyhrazuje právo kdykoliv jakkoliv změnit Podmínky a Službu či jakoukoliv jejich část bez předchozího upozornění. Části Podmínek nebo Služby takto změněné jsou jejich neoddělitelnou součástí a podléhají těmto Podmínkám. Změny Podmínek se bez zbytečného prodlení objeví v těchto Podmínkách. Užíváním Služby nebo její libovolné části po změně Služby nebo Podmínek tuto změnu přijímáte a vyjadřujete svůj souhlas s novou podobou Služby nebo Podmínek.
 4. Tyto Podmínky se řídí, vykládají a podléhají právu České Republiky a směrnicím Evropské unie v platném rozsahu v době užití Služby. Jsou-li tyto Podmínky v jiném jazyce, než českém, pak v případě pochybností, nejasností nebo možného dvojího výkladu jsou vždy závazné Podmínky v českém jazyce, umístěné na adrese https://www.marktime.net/marktime_podminky_sluzby. Přesto vynakládá MARKTIME přiměřené úsilí, aby nedošlo k rozdílu ve významu. Všechny spory, nesrovnalosti nebo nároky vzešlé z těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi podléhají jurisdikci soudů České Republiky.

Užívání Služby

 1. Služba je poskytována tak, jak je. Její poskytování je závislé na dostupnosti řady služeb třetích stran. Dojde-li k výpadku Služby z důvodů nefunkčnosti služeb třetích stran, považuje se tato situace za Vyšší moc. Za tyto výpadky není v moci MARKTIME přebírat odpovědnost. Přesto vynaloží jemu dostupné přiměřené úsilí, aby byla poskytována řádně a včas, v souladu s jejím popisem.
 2. Uživatel je zodpovědný za legálnost všech svých akcí spojených s užíváním Služby.
 3. Uživatel užívá Službu na své vlastní riziko.
 4. Uživatel nesmí Službu používat k ilegálním aktivitám.
 5. Uživatel musí být starší osmnácti let a musí poskytnout platnou e-mailovou adresu, stejně jako jakékoliv další údaje, jsou-li vyžadovány.
 6. Uživatel je povinnen dbát na zabezpečení a soukromí svého účtu.
 7. Uživatel souhlasí, že MARKTIME není zodpovědný za žádné speciální, nepřímé, vedlejší nebo konsekventní škody, včetně, ale nejen, ztracených příjmů nebo ušlého zisku, škod na soukromí nebo jméně, které by vznikly užíváním a/nebo nedostupností Služby.
 8. MARKTIME si vyhrazuje právo okamžitě přerušit poskytování/užívání Služby bez předchozího upozornění, zvláště, ale ne pouze v případech podezření na přetěžování libovolné části Služby, narušení bezpečnosti, narušení běhu aplikací, snahu o zpětný inženýring, získání dat třetích osob, nebo jakékoli ohrožení Služby.
 9. MARKTIME si vyhrazuje právo přerušit provoz kteréhokoliv uživatelského účtu 10 dní po upozornění.
 10. Služba i všechny její části, jako jsou texty, kód, design, uživatelské rozhraní, aplikace, webové stránky nebo informační architektura, jsou výhradním vlastnictvím MARKTIME a nesmí být využity, zkopírovány, zneužity, přeprodány ani reprodukovány bez výslovného psaného souhlasu MARKTIME.

Platby

 1. Služba je poskytována v placené verzi a v neplacené verzi. Neplacená verze je zcela zdarma při dodržení podmínek definovaných MARKTIME. Uživatel nesmí provozovat více účtů v neplacené verzi zároveň.
 2. Kterákoliv část Služby a kterákoliv její lokální verze může mít vlastní cenu. Vždy jde o ceny bez lokálních daní, například DPH, která se k výslednému účtu připočítává. Cena příslušné verze je vždy definovaná na příslušné stránce webové prezentace části Služby a v procesu objednávky ze strany Uživatele.
 3. Poplatky zahrnují jen ty daně, které jsou výslovně uvedené na faktuře - dokladu vyúčtování. Odvádění veškerých dalších daní a správních poplatků podle platné legislativy je výhradní povinností Uživatele.
 4. Služba je placena po uplynutí čtvrtletí užívání Služby a platby jsou nevratné. Nejsou možné žádné refundace nebo přidání kreditu za nevyužité předplacené období, zmenšený rozsah využívání služby nebo nevyužitý čas s otevřeným účtem.
 5. MARKTIME si rezervuje právo změnit platební podmínky a ceny Služby nebo kterékoliv její části 10 dní po upozornění.

Zrušení účtu/dat Uživatele

 1. Účet může být kdykoliv zrušen vlastníkem účtu prostřednictvím kliknutí na záložku [Zrušit účet] na stránce [Můj profil] aplikace služby. Za tento krok nese výhradní odpovědnost Uživatel. MARKTIME vymaže veškerá data Uživatele se Službou spojená po deaktivaci účtu.
 2. Pokud kterýkoliv účet Uživatele zůstane neaktivní po dobu 9 měsíců, může (ale nemusí) být zrušen. 90 dní po zrušení účtu vymaže MARKTIME veškerá data se Službou spojená.
 3. Porušení kterékoliv části Podmínek ze strany Uživatele může být důvodem k okamžitému zrušení účtu Uživatele a vymazání všech dat s ním spojených.